§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy Anglikon działający pod adresem anglikon.pl (dalej: Portal) jest prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
  z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11; numer REGON: 146-433-467, oraz numer BDO: 000460502, zwaną dalej Fundacją (dalej jako „Portal”). Reprezentuje: Michał Jeziorski – Prezes Zarządu. Regulamin dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Matematikon & Anglikon, dane kontaktowe: numer telefonu 695291885, adres e-mail: kontakt@matematikon.edu.pl realizowanych przez Bartłomieja Tomońskiego i Renatę Miłkowską.
 2. Regulamin określa:
 3. zasady korzystania z Portalu;
 4. czas i zasady realizacji usług edukacyjnych;
 5. warunki i formy płatności;
 6. uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
 7. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
 8. prawa Klienta będącego konsumentem.
 9. Portal prowadzi sprzedaż usług edukacyjnych za pośrednictwem strony internetowej,
  z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy świadczenia usług zawierane przez Klienta za pośrednictwem Portalu są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 11. Przeglądanie Portalu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem Portalu nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie z Portalu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta z Portalem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Portalu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Klienta strony internetowej Portalu.
 12. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: www.anglikon.pl/regulamin
 13. Klient jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu. Korzystanie z Portalu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
 14. Klientem Portalu mogą być podmioty, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

 1. Do przeglądania Portalu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
 2. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu, w tym do składania zamówień́ na usługi edukacyjne, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 3 Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Informacje zawarte w Portalu, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Portalu stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 2. Klient składa zamówienie za pośrednictwem:
 3. poczty e-mail (na adres zamieszczony na Portalu);
 4. formularza kontaktowego;
 5. kontaktu telefonicznego (na nr tel. widoczny na Portalu);
 6. innych portali, np.: e-korepetycje.net, korepetycje24.com, olx.pl, facebook.pl
 7. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny usługi. Potwierdzenie zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Portalem a Klientem.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdzie dane, Portal ma prawo odstąpić od realizacji usługi, powiadamiając o tym Klienta.
 9. Zamówiona usługa realizowana jest w terminie każdorazowo indywidualnie ustalonym z Klientem.
 10. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą dopiero w najbliższym dniu roboczym.
 11. Portal zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 12. Zapłata za zamówione usługi edukacyjne następuje poprzez przelew tradycyjny lub płatność za pośrednictwem szybkich płatności dotpay.pl  Szczegóły dotyczące możliwych sposobów płatności, Klient otrzymuje na wskazany wcześniej przez niego adres mailowy.
 13. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części usług edukacyjnych, Portal może zaproponować Klientowi:
 14. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Portal będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 15. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
  w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Portal będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 16. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalona z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne;
 17. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta realizacja składających się na zamówienie usług edukacyjnych zostanie dokonana w innym indywidualnie ustalonym terminie).
 18. W przypadku przemijającego braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z ważnych przyczyn, Portal poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres jego poczty elektronicznej podany w formularzu kontaktowym w terminie 24 godzin licząc od dnia zawarcia umowy. Realizacja usług odbędzie się za zgodą Klienta w innym ustalonym przez strony terminie.
 19. Klient może zwrócić się do Portalu z prośbą o realizację zamówionych usług w innym niż pierwotnie ustalonym terminie w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, jednakże nie później niż na 24 godziny przez terminem ich realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Portalu i otrzymanie zgody Portalu na takie działania.
 20. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Portal zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 8 Regulaminu.
 21. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
  w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Portal nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 22. Portal może zamieścić na stronie internetowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi realizacja zamówionych usług edukacyjnych. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji usługi w wybrany przez Klienta sposób.
 23. Zamówienia indywidualne (poza wskazanymi na Portalu pakietami i opcjami) można składać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Portalu lub telefonicznie. W takim przypadku, Portal dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 24. W przypadku Klienta-konsumenta, usługa zostanie zrealizowana:
 25. w przypadku wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu;
 26. w przypadku niewyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – najwcześniej po upływie terminu na odstąpienie od umowy.
 27. Portal obsługuje Klientów na terytorium Unii Europejskiej.

§ 4 Ceny usług

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Portal usługach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (polski złoty – PLN).
 2. Portal zastrzega sobie prawo zmiany cen usług edukacyjnych znajdujących się w Portalu, wprowadzania nowych usług i ich pakietów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 3. w przypadku realizowana usługi  pominięciem środków komunikowania się na odległość, tj. w trybie stacjonarnym, koszty dojazdu do Klienta zawierają się w cenie usługi  i Klient nie jest nimi obciążany.
 4. Cennik usług można sprawdzić po wejściu na stronę anglikon.pl, wybierając zakładkę „oferta” a następnie klikając w wybraną miejscowość lub „online”.

§ 5 Sposoby płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:
 2. przelewem błyskawicznym za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Portal, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
 3. przelewem bankowym, na rachunek Portalu.
 4. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Portalu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) regulaminu, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Portalu systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.
 5. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Klientem-konsumentem).
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klient-konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny
  i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient-konsument odstąpił, uważa się za niezawartą.
 5. Do odstąpienia od umowy przez Klienta-konsumenta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Portalu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia umowy:
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
 7. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Portalu lub
 8. wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Portalu kontakt@anglikon.pl.
 9. Portal niezwłocznie prześle Klientowi-konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) niniejszego paragrafu.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Portal zobowiązany jest do zwrotu Klientowi-konsumentowi zapłaconej kwoty za niewykonane usługi objęte zwrotem w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 11. Portal dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient-konsument, chyba że Klient-konsument uzgodni z Portalem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Klient-konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi-konsumentowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 14. Portal dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi-konsumentowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

§ 7 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności usługi z umową.
 2. Reklamację z tego tytułu, Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia realizacji usługi, na adres do korespondencji lub adres
  e-mail, wskazany w § 10 regulaminu.
 3. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:
 4. obniżenia ceny w przypadku niezgodności usługi z umową;
 5. usunięcie wskazanej wady w zakreślonym terminie;
 6. oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku realizacji usługi w sposób tak dalece nieprawidłowy, że była ona dla Klienta nieprzydatna.
 7. Portal może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany
  w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji m.in. kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji).
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.
 9. W przypadku, w którym Portal nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 10. Portal poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub na trwałym nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Klienta.
 11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Portal niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny i zwrotu Klientowi jej części lub zwrotu Klientowi pełnej ceny usługi w sposób ustalony pomiędzy Klientem a Portalem. Portal wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Portalu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Portalem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także
  u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 13. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Portalu w przypadku stwierdzenia wady usługi zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność Portalu z tytułu rękojmi.

§ 8 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

 1. Portal dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, w przypadku:
 2. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 3. uznania reklamacji.
 4. Portal dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany
  z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu), jeśli zamówienie było opłacone:
 5. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

§ 9 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Portalu.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

§ 10 Dane kontaktowe Portalu

Klient  z Portalem może kontaktować się:

 1. telefonicznie, pod numerem: 661 747 000;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@anglikon.pl;
 3. pisemnie, na adres: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa;

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Portal informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się
  z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
  w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
  w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Portal nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Portalu.
 4. Portal informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Portalu znaki handlowe (loga, logotypy, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Portal wyłącznie dla celów informacyjnych.
 5. Portal w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Portalu
  z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Portal zwraca uwagę, że strona internetowa Portalu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Portalu, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Portal zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Portalowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Portalu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 7. Klient nie może umieszczać w Portalu treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Portalu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Portalu lub jego elementy techniczne.
 9. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
 11. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 12. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 13. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 14. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Portalu.
 15. Regulamin obowiązuje od dnia: 29.11.2021.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

        (adres osoby składającej pismo)

                                                                                  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                                                                  “Twój StartUp”                                      

                                                                            ul. Żurawia 6/12 lok. 766

                                                                            00-503 Warszawa

                                                                            Adres do doręczeń: Ul. Żwirki 1C/4D, 90-448 Łódź

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………………
 2. Przedmiot umowy …………………………………………………………………………………………….

                                                                        ……………………………

                                                                           Podpis konsumenta

Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

        (adres osoby składającej pismo)

                                                                                  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                                                                  “Twój StartUp”                                      

                                                                            ul. Żurawia 6/12 lok. 766

                                                                            00-503 Warszawa

                                                                            Adres do doręczeń:

                                                                            ul. Żwirki 1C/4D, 90-448 Łódź

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

 1. wnoszę o obniżenie ceny usług do kwoty ………………………………………………………….. ;
 2. wnoszę o usunięcia wady …………………… w terminie ……………………….;
 3. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

                                                                        ……………………………

                                                                           Podpis konsumenta

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.